Zasady udzielania i rozmiar obniżek pensum nauczycieli


UCHWAŁA NR XVI/186/12

RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU

z dnia 13 lutego 2012 r.

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wieluń oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieliNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wieluń, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela lub § 5 uchwały w następującej wysokości:


Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć

1.

Dyrektor przedszkola liczącego:

- do 5 oddziałów

- 5 - 9 oddziałów


- 10 i więcej oddziałów12

14

16

2.

Wicedyrektor przedszkola liczącego:

- 6 - 9 oddziałów


- 10 i więcej oddziałów10

12

3.

Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum liczących:

- do 5 oddziałów

- 6 - 11 oddziałów

- 12 - 17 oddziałów


- 18 i więcej oddziałów6

8

10

12

4.

Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum liczących:

- 12 - 17 oddziałów


- 18 oddziałów i więcej6

8§ 2.1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole podstawowej i gimnazjum w szczególnie uzasadnionych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, można przydzielić godziny ponadwymiarowe zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba wynika z planu nauczania przedmiotu w danej klasie.

2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania lub zapewnienia opieki w przedszkolach mogą realizować godziny doraźnych zastępstw wyłącznie w sytuacji, w której żaden inny nauczyciel zatrudniony w placówce nie może pełnić takiego zastępstwa. Wymiar godzin doraźnych zastępstw nie może przekroczyć 2 godzin tygodniowo.

§ 3.1. Obowiązkowy wymiar godzin określony z uwzględnieniem § 1 przysługuje nauczycielowi od dnia powierzenia stanowiska kierowniczego.

2. Ustalony dla dyrektorów i wicedyrektorów tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w ust. 1 przysługuje również nauczycielom, którzy zastępują nieobecnego dyrektora lub wicedyrektora, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono zastępstwo.

§ 4.1. W przypadkach uzasadnionych warunkami funkcjonowania przedszkola lub szkoły, powodującymi znaczne zwiększenie zadań dyrektora, może on zwrócić się do Burmistrza Wielunia z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin.

2. Dyrektor, który otrzymał zgodę na zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie może realizować zastępstw, o których mowa w § 2 ust. 2.

3. Zwolnienie z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć może być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających zwolnienie z tych zajęć.

§ 5. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela w następującej wysokości:

Lp.

Stanowisko

Wymiar

1.


Pedagog, psycholog, pedagog specjalny

25 godzin

2.


Nauczyciel wspierający zatrudniony w klasach integracyjnych w szkołach

22 godzin

3.


Nauczyciel wspierający, zatrudniony w grupach integracyjnych w przedszkolu

25 godzin

4.


Logopeda

25 godzin

5.


Nauczyciel prowadzący zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjno-wychowawcze

25 godzin

6.


Nauczyciel prowadzący zajęcia gimnastyki korekcyjnej

20 godzin

7.


Nauczyciel przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzący zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i dzieci innych grup wiekowych

22 godziny

8.


Specjalista zatrudniony na innym stanowisku pedagogicznym w przedszkolach i szkołach

25 godzin

§ 6.1. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu (jednego stosunku pracy) ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela (bazowy wymiar godzin) wg wzoru:

A description...

gdzie:

i - kolejne pensum, z którego nauczycielowi przyznano godziny;

ai - liczba godzin przyznanych z i-tego pensum;

Ai - obowiązkowy wymiar godzin i-tego pensum;

Ω - bazowy wymiar godzin nauczyciela łączącego różne wymiary pensum w ramach etatu (jednego stosunku pracy).

2. Wynik uzyskany zgodnie z ust. 1 zaokrągla się do wartości całkowitej w ten sposób, że wartości po przecinku do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXIV/380/09 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 26 maja 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Wieluń, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 187, poz. 1722).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wielunia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 września 2012 roku.

Informacja wytworzona przez:
Andrzej Dąbrowski
email: dyrektor-zopow@um.wielun.pl tel.:+48 603 990 279 fax: 48 43 843 78 86
, w dniu:  29‑03‑2014 10:40:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Dąbrowski
email: dyrektor-zopow@um.wielun.pl tel.:+48 603 990 279 fax: 48 43 843 78 86
, w dniu:  29‑03‑2014 10:40:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2014 10:45:24
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie