Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu

Wstęp

Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip-zopow.um.wielun.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22 .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-024 .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Nie wszystkie zdjęcia posiadają tekst alternatywny,

  • Załączniki nie posiadają dostępnej treści,

  • Załączniki nie posiadają dostępnych opisów,

  • Materiały audiowizualne nie posiadają napisów,

Wymienione wyżej funkcje są niedostępne ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2019-04-05

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi w dniu: 2020-09-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Napierajczyk, adres e-mail abi-zopow@um.wielun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 438437880. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tę chwilę jest niedostępna.

Budynek w którym siedzibę ma Zakład Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wieluniu przy pl. Kazimierza Wielkiego 2

Wejście główne do budynku znajduje się przy pl. Kazimierza Wielkiego 2. Budynek posiada trzy kondygnacje dostępne dla interesantów. Przy schodach wejściowych oraz wewnętrznych brak jest platform oraz pochylni. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Na obecną chwilę w budynku nie ma informacji głosowych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, pętli indukcyjnych, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na tę chwilę jest niedostępna.

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑03‑2021 12:14:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie